Splošni pogoji in pravilnik nagrande igre LG Mobile Optimus

Splošni pogoji nagradne igre

Pravila nagradne igre nagradna igra LG mobile (v nadaljevanju: pravila) – foto LG G5 september 2016

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Facebook nagradna igra LG mobile (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. d.o.o., Industrijska cesta 7B, 5000 Nova Gorica.

Izvajalec nagradne igre je podjetje VAMA VT D.O.O., Industrijska cesta 7B, 5000 Nova Gorica.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 2.9. do vključno 5.9.2016 do 13h na Facebook strani LG Mobile Slovenija.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo Facebook profil in ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

Uporabnik prilepi fotografijo, ki je posneta z LG G5 v komentar pod objavo nagradne igre.

Fotografije z neprimerno ali žaljivo vsebino bodo izbrisane in izločene iz tekmovanja. Prav tako fotografije za katere upravičeno menimo, da niso posnete z LG G5.

Organizatorjeva odločitev glede izločenih fotografij je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

Vsak uporabnik (četudi uporablja različne Facebook račune in/ali naslove elektronske pošte) lahko v nagradni igri sodeluje s poljubnim številom fotografiji.

Določitev nagrajencev

Izmed vseh fotografij se z žrebom določi 3 osebe, ki prejmejo ovitek LG G5 Quick Cover (LG CFV-160) v vrednosti 39,90 Eur.

Izročanje nagrad

Nagrado se pošiljaje po običajni pošti. Če nagrajenec v roku 5 dni po pozivu ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek in poštni naslov), se mu nagrada ne podeli.

Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Ime in priimki nagrajenca bo objavljen na Facebook strani LG Mobile Slovenija najkasneje v roku 2 dni po zaključku žrebanja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren proizvajalec.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke bo organizator izbiral izključno za namene izvedbe nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. 

Druge določbe

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice, nastale ob uporabi nagrad.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani LG Mobile Slovenija.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje družbenega omrežja Facebook,

• nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

• nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

11. Reševanje pritožb

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator.

12. Končne določbe

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 2.9. 2016.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. O morebitnih spremembah, bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani LG Mobile Slovenija.

Datum: 2.9.2016

Vama Trade Povšič & co d.o.o.

 

 

Prijava na novice
Ime:
Email :
Powered by PROGMBH.com